8 Realism Teman för att förstå rörelsen

Realismens teman kännetecknas huvudsakligen av att vara mycket nära konstnären och hans sammanhang. Denna rörelse, född mellan åren 1840 och 1880, stod ut för att avvisa tidernas romantiska idéer och försöka representera verkligheten på det mest objektiva sättet.

Realismen härstammar i Frankrike, inom ramen för upplysningen och den industriella revolutionen. Realismens huvudpersoner var män och kvinnor, båda representerade i deras dagliga sammanhang; och natur, representerad som det observerades av konstnärer.

Bland de främsta representanterna för realismen är målarna Gustave Coubert och Honoré Daumier, författarna Gustave Flaubert och Charles Dickens, eller skulptörerna Ponciano Ponzano och Jean-Baptiste Carpeaux, bland andra artister.

De flesta relevanta ämnena behandlades i realism

1- Betoning på tidens verklighet

Som ett element i motsats till romantiken var verklighetens utställning en grundläggande trend av realism. Konstnärerna var fast beslutna att möta verkligheten istället för att springa bort från den.

Med tanke på den romantiska och idealiserade visionen om romantikens verklighet betonade realismen att man uttryckte sig på det mest möjliga sättet för den verkliga.

I litteratur och teater gavs större betydelse för representationer av verkliga händelser, nära och kända av artister.

De problem som behandlas i realism borde inte nödvändigtvis ha inträffat, men de försökte hänvisa till situationer eller trovärdiga element som kan hända i tidens sammanhang.

2- Den fantastiska är förnedrad

Fantasinema gick in i bakgrunden. Konstnärerna av realism var intresserade av de nära karaktärerna, de trovärdiga situationerna och utformningen av verkligheten, ibland på den mest råa möjliga sätten.

På grund av detta upphörde konstverkets verk av realism att fokusera på religiösa och mytologiska element.

Istället fokuserade de på människan och hans verklighet. Personliga tolkningar om en specifik verklighet lämnades åt sidan, och vi försökte uttrycka denna verklighet så troget som möjligt.

3- Social kritik

Realismen föddes inom ramen för viktiga förändringar i tidens sociala struktur. Konstverk som är typiska för denna period fokuserar mer på medelklassen och proletariatet, med syfte att visa sina levnadsförhållanden.

Avsikten var att registrera de sociala skillnaderna som existerade vid den tiden. Konstnärerna som representerar de olika konstnärliga uttrycken blev kronikare av det historiska ögonblicket.

Under det mitten av artonhundratalet fanns den tid då realismen föddes, olika reformer genomfördes med progressiva avsikter, som försökte skapa demokratiska utrymmen.

De positivistiska idéerna har en boom och arbetare börjar leta efter sätt att hävda sina rättigheter.

I detta sammanhang blev verkets verk av realism de medel genom vilka de mindre privilegierade klasserna gavs mer framträdande och sökte efter sina krav.

Kanske är du intresserad av 7 realistiska representanter, mycket representativa.

4- karaktärer i vardagen

Karaktärerna i konstverken var inte längre mytologiska, fantastiska karaktärer, idealiserade hjältar eller gudomliga representationer.

De nya huvudpersonerna i realismens konstverk var mannen och hans riktiga sammanhang och naturen.

Den borgerliga klassen var ganska porträtterad i verk av konst av realism. Syftet var att representera det med stor tonvikt på dess verklighet: både vackra och glada aspekter visades, liksom kritiska ögonblick av problem eller problem.

Arbetarklassen var också allmänt representerad. De skildrade deras arbetsförhållanden, deras vardagens elände, deras önskan att hävda sina rättigheter, ofta avkortade av de härskande klasserna.

5- Social avsikt

Primärt återspeglade egenskaperna och förhållandena för tiden mellan mitten och arbetet, spelade realism en viktig roll i uttrycket av en verklighet som har lämnats i bakgrunden fram tills nu.

Den specifika ramen för andra hälften av artonhundratalet var den ideala inställningen för konsten att ha en särskild social mening.

Skönhet för skönhet var inte det viktigaste: huvudidén var att skapa en användbar konst med sociala konsekvenser och med verkligt inflytande i tidens sammanhang.

6- Integrerad borgarklass och sedan föragtad

Den borgerliga klassens utseende kom till följd av brottet i den förutbestämda sociala ordningen. Borgarklassen blev den dominerande sociala klassen, inom ramen för en revolution som drivs av positivistiska idéer.

Stigningen av den borgerliga klassen åtföljs av en ökad industrialisering, ekonomisk tillväxt och proletärklassens framväxt.

Initialt var den borgerliga klassen ofta representerad inom realismen, ses som den nuvarande överväldigande klassen. Men när den tar makten, rör den sig bort från att kräva krav och blir en förtryckande klass.

Med arbetarklassens utseende och dess uppenbart beklagliga livsbetingelser fokuserade realismens konstnärer deras uppmärksamhet på denna situation, vilket utgjorde en stark kritik mot den borgerliga klassen, som var den som förespråkade sådana ogynnsamma förutsättningar för proletariatet.

7- Betoning på nutiden

Idealiseringen av det förflutna är en del av romantiken. I motsats till denna uppfattning försökte realismen att fokusera på nutiden, den verkliga, på betongen, om vad som kunde observeras och förstås av konstnärerna själva.

Därför har realismens teman att göra med situationer nära konstnären. Det syftar till att markera målet, och förflutet är inte en del av de element som kan räknas av konstnären från sin egen observation.

8- Detaljerad beskrivning

Uttrycket av den mest realistiska versionen av situationer och människor ledde realismens artister att fokusera på detaljerna.

Alla former av konstnärligt uttryck, som målning, skulptur, litteratur, arkitektur bland annat, fokuserade sina ansträngningar på att skildra människor, situationer och kontext på det mest detaljerade sättet.

Det är därför du till exempel kan observera målningar om naturen där alla element är detaljerade eller mänskliga skulpturer där kroppens egenskaper är helt definierade.