Vad är förhållandet mellan materia och energi?

Relationen mellan materia och energi ges, enligt relativitetsteorin, av ljusets hastighet. Albert Einstein var pionjären i att föreslå denna hypotes år 1905.

Einsteins relativistiska teori avser materia och energi med följande ekvation: E = M x C2; där E: Energi, M: Massa och C: Ljusets hastighet, det senare har ett uppskattat värde på 300.000.000 m / s.

Förhållandet mellan materia och energi förklaras baserat på relativitetsteorin

Enligt Einsteins formel kan ekvivalentenergin (E) beräknas genom att massan (m) av en kropp multipliceras med ljusets hastighet.

I sin tur är ljusets hastighet kvadratisk lika med 9 x 1016 m / s vilket innebär att förhållandet mellan massa och energi är proportionellt mot en extremt hög multiplikationsfaktor.

Variationen i massan av en kropp är direkt proportionell mot den energi som härrör från omvandlingsprocessen och omvänt proportionell mot ljusets kvadrat.

Eftersom ljusets hastighet ges av ett antal flera figurer, säger Einsteins formel att även om det är ett objekt med en liten massa i vila, har den en betydande mängd energi under sitt bälte.

Denna omvandling sker i en mycket obalanserad andel: med 1 kg av materia som omvandlas till ett annat tillstånd, erhålls 9 x 1016 Joules energi.

Detta är driftprincipen för kärnkraftverk och atombomber.

Denna typ av omvandling möjliggör för ett system att omvandla energi till ett system, i vilken del av kroppens egen energi förändras i form av termisk energi eller strålningsbelysning. Denna process innebär i sin tur också en förlust av massa.

Till exempel, under kärnfission, där kärnan i ett tungt element (som uran) är indelat i två fragment med lägre total massa, frigörs skillnaden i massa utifrån i form av energi.

Massans förändring är viktig på atomnivå, vilket visar att frågan inte är en oföränderlig kvalitet på kroppen, och därför kan frågan "försvinnas", för att släppas ut på utsidan i form av energi.

Enligt dessa fysiska principer ökar massan som en funktion av den hastighet med vilken en partikel rör sig. Därför begreppet relativistisk massa.

Om ett element är i rörelse genereras en skillnad mellan det ursprungliga värdet av energi (energi i vila) och värdet av energi som den har medan kroppen är i rörelse.

På samma sätt, med tanke på Einsteins relativistiska teori, skapas också en variation i kroppsmassa: kroppens massa i rörelse är större än kroppens massa när den var i vila.

Massan av kroppen i vila kallas också inneboende eller invariant massa, eftersom den inte ändrar sitt värde, även under extrema förhållanden.

Materia är den materiella substansen som utgör totalvärdet av det observerbara universum och tillsammans med energi utgör båda elementen grunden för alla fysiska fenomen.

Relationen mellan materia och energi uttryckt i Einsteins relativitetsteori lägger grunden för modern fysik från början av 1900-talet.