Vilka är de Lexical Varianterna? Typer och exempel

De lexiska varianterna är variationer som görs på ett språk beroende på det område där vi befinner oss.

Olika ord används för att referera till ett objekt eller samma ord för att referera till olika objekt. Leksikonet är ordförråd i ett språk eller i en region.

Så vi kan definiera lexiska variationer som användningen av språkliga element istället för andra utan att ändra betydelsen.

Varianter av de lexiska varianterna

Inom de lexiska variationerna finner vi geografiska eller diaptotiska variationer, sociala eller diastratiska variationer, kontextuella eller diafasvariationer och historiska eller diakroniska variationer.

Geografiska variationer

De geografiska eller diatopiska variationerna är de varianter som används av högtalare på samma språk och som är föremål för kommunikativa justeringar.

Eftersom högtalare vanligtvis har närmare kontakt med människor från närliggande områden är variationer inom ett angränsande område mer eller mindre likformiga.

Den geografiska varianten som har homogena egenskaper är känd som geolect, och vissa författare vet det som en horisontell dialekt.

När högtalare befinner sig på avlägsna platser blir omställningsförfarandet svårare, så det blir mer variation i språkanvändningen.

Geolekten är också känd som dialekt. Dialekten avser en av de möjliga sorterna av ett språk i en region.

Om dialekttalande regionen är mycket stor kan dialekten ha subdialekter eller tala.

Det här är fallet för regionen Asturien, där det finns dialekten av Bable eller Asturian, det finns olika lexiska variationer beroende på det område som talaren kommer från, vilket skiljer den centrala zonen, västra och östra.

Sociala variationer

De sociala eller diastrativa variationerna är de som förekommer i samma sociala grupps miljö. Inom en liknande social grupp används ett liknande och mer enhetligt lexikon.

Inom en grupp som har socioekonomiska egenskaper eller utföra ett liknande jobb kan samhällsämnen komma fram.

Studien av sociolects försöker upptäcka hur en grupp individs sociala relationer kan påverka språkanvändningen.

I denna variation av språket kan vi hitta personer som använder ett odlat språk, som vanligtvis är relaterat till en bakgrund av utbildning och kultur. det normala eller standardspråket, som använder majoriteten av befolkningen i normala situationer och oönskat språk där talare använder språklexikonet felaktigt.

Kontextuell variation

Kontextuell eller diafasvariation tillämpas när lexikonet modifieras beroende på situationen som högtalaren utsätts för.

De kan vara formella situationer där en mer teknisk användning av språkliga eller sociala situationer behövs där lexikonet är mycket mer avslappnad.

Diafasvariationen är konditionerad av fyra faktorer: lyssnaren, högtalaren, ramen där utbytet äger rum och ämnet som är inblandat.

Denna variation ingår inte bara i talat språk, men har ett större snitt på skriven språk.

Människor använder ofta ett mycket rikare och korrekt språk i skriftlig form, eftersom de behöver ge alla detaljer som i talat språk kan visas genom kroppsuttryck.

Inom denna variation skiljer vi de språkregistren som tillämpas vid varje tillfälle. Vi har det ultraformella registret; där vi inkluderar juridisk jargong eller medicinsk jargong, etc; och det kännetecknas av att inte hela befolkningen förstår det och använder till och med ord från grekiska och latinska.

Dessa register är kultregistret, där en mer detaljerad grammatik och en komplex syntax används; den tekniska dokumentationen, applicerad på en specifik vetenskap eller standardregister, som används av större delen av befolkningen.

Det finns också det vardagliga eller välbekanta registret som präglas av en enklare och informell ordförråd; det vulgära registeret, som kännetecknas av lexisk fattigdom och felaktig användning av språk och slang, vilket är ett specifikt vardagsspråk relaterat till den sociala kategorin.

Historisk variation

Den historiska eller diakroniska variationen är nära kopplad till sociala och geografiska variationer. Det speglar de språkliga förändringar som har uppstått på ett språk över tiden.

Samma lexikala förändring påverkar inte alltid olika geografiska områden på samma sätt. Sociala och geografiska faktorer påverkar språkutvecklingen och kan, beroende på platsen, sprida förändringen mer eller mindre snabbt.

Till exempel i Castilian kan vi skilja lexikonet baserat på historiens epok, så har vi den gamla castilianen, den medeltida castilianen, den guldåldern, den moderna spanska ...

Det finns några författare som bekräftar att språkets historia också är beroende av landets politiska och kulturella historia.

Exempel på lexiska och kulturella varianter av spansktalande folk

Inom de geografiska variationerna kan vi delta i variationer som uppträder i större eller mindre utsträckning.

Dessa kan vara skillnaderna mellan spanska som talas i Spanien i olika regioner eller autonoma samhällen, eller spanska som talas i Sydamerika jämfört med spanska som talas i Spanien.

Variationer mellan Spanien och Sydamerika

Exempel på variationer i spanska spanska

Varianter av Asturien-Castilian