Fortsätt etiskt i institutioner och organisationer: Viktigaste funktionerna

Det etiska förfarandet i institutioner och organisationer avser överensstämmelse med den kod som företag har. Institutionerna består av människor; Detta gör det nödvändigt att upprätta lämpligt beteende inom organisationer

Det yttersta målet är att uppnå de mål och mål som anges på det mest effektiva och harmoniska sättet.

Därför har varje institution en etisk kod där de beskriver de regler som måste följas av personer som arbetar i det, för att inte hindra en organisations dagliga verksamhet.

Etiska koden gör det möjligt för institutioner och organisationer att arbeta på ett sådant sätt att både företaget, de personer som arbetar i det och samhället har nytta av det.

Därför sägs det att institutionernas etiska förfaranden hänvisar till den ställning som dessa organisationer måste ta för att anpassa sig till människor och uppnå målen utan att skada tredje man.

källa

Institutionerna tvingades skapa etiska regler både för att skydda sig från sina arbetstagare och för att skydda samhället från vissa aktiviteter som kan vara skadliga.

Det sägs att institutionerna måste skyddas från sina arbetare, eftersom vissa kan utföra små handlingar som går emot etik och moral.

Dessa handlingar innefattar stöld av kontorsmateriel, internetanslutningskablar, felaktig användning av Internet på arbetsplatsen, spridning av konfidentiell information, bristande efterlevnad av arbetsplaner, bland annat.

Som ett resultat blev det nödvändigt att skapa vissa standarder som alla arbetstagare borde följa och specificerade att deras bristande överensstämmelse skulle leda till uppsägning. Etiska reglerna syftar till att normalisera beteendet inom institutionen.

Hur borde institutionernas etiska förfaranden vara?

- Etiska förfaranden måste reglera individenas beteende. För att göra det är det nödvändigt att skapa nödvändiga jobb för att övervaka dem och se till att institutionens regler följs.

- De måste ha straff och straff om någon bryter mot institutionens regler.

- De måste vara ansvariga och alltid vara inom den rättsliga ramen.

- De etiska förfarandena hos institutioner och organisationer borde vara samma integritetsstolpe.

- De bör främja goda arbetsförhållanden.

betydelse

Företagen måste stödjas av en etiska kodex för att undvika att utföra handlingar som kan orsaka problem för såväl institutioner som för dem som är omkring dem.

Institutionernas etiska förfaranden är den bästa publicitet de kan ha och det är det som kommer att göra det sist över tiden.

Om företaget agerar i enlighet med social etik, kan människan ha förtroende för det och vara en användare eller kund av det.

Institutionernas etiska beteende innebär att institutionens medlemmar agerar med beaktande av värdena, såsom ärlighet, respekt, lojalitet, bland andra.

Institutionernas tre huvudsakliga etiska principer

1- Enheten

För att en organisation ska hålla sig flytande och uppnå sina mål och mål är det nödvändigt att hålla sina arbetare förenade.

För att uppnå detta måste arbetsmiljön främja samarbete och integration.

2- Ärlighet

Institutioner och organisationer måste se till att deras handlingar alltid överensstämmer med etik och moral. Du måste undvika oärliga handlingar och korruption.

3- Excellence

Alla institutioner och organisationer bör försöka bli bättre varje dag, så de måste ständigt uppdatera och anpassa sin tjänst till den sociala miljön.

Kännetecken för etiska regler

De är klara och exakta

För att undvika förvirring och för att göra det lättare att förstå dem är det nödvändigt att de etiska reglerna utarbetas tydligt och exakt.

De bör ange vad reglerna är och vad sanktionerna är om de inte följer dem.

Etiska reglerna bör ha exempel som hjälper arbetare att snabbt förstå vad som händer om en regel bryts.

De är körbara

Etiska koderna måste kunna utföras, det är nödvändigt att tillämpa sanktioner när de etablerade normerna har brutits. Lön också de som följer reglerna.

Tillväxten av institutioner och främjandet av goda arbetsförhållanden kommer att bero på detta.

Till exempel: När en person har obehörig frånvaro i sitt arbete är det nödvändigt att vidta åtgärder för att utrota det beteendet.

Bland de åtgärder som kan utföras är att rabatt på arbetsdagen, bland annat göra en skriftlig reprimand.

Om de inte försöker utrota de här åtgärderna kommer de övriga arbetarna att se att om de misslyckas kommer ingenting att hända och de kommer att upprepa det beteendet.

Denna situation kommer att skapa stora problem för företaget. Det är därför som det är nödvändigt att se till att etikreglerna följs.

De är offentliga

Etiska reglerna måste vara tillgängliga för alla medlemmar av institutionen, organisationen eller företaget.

De måste sprida sig så att alla vet vilka regler som ska följas.

De kan uppdateras

En annan av de grundläggande egenskaperna hos etiska koder har att göra med att uppdatera dem.

Det är nödvändigt att de normer som finns i det är i enlighet med det ögonblick där man bor.

För detta är det nödvändigt att ta hänsyn till alla faktorer som ingriper inom en institution och att uppdatera koden enligt behov av samma. Alla uppdateringar måste offentliggöras till berörda parter.