De 9 mest använda typerna av grafiska arrangörer

De viktigaste typerna av grafiska arrangörer är konceptuella kartor, jämförande tabeller, diagram, synoptiska tabeller, idékartor, tidslinjer och organisationsdiagram.

De grafiska arrangörerna är pedagogiska verktyg som oftast används för att fånga kunskap om ett visst ämne. Det kan definieras som den visuella organisationen av viss information och därmed ge större betydelse åt specifika begrepp eller idéer.

I allmänhet används denna typ av tekniker och verktyg på utbildningsnivå som ett sätt att dyka in i ett ämne och tack vare lagring av information, skriv det eller organisera det på ett visst sätt. All denna process resulterar i att kunskap blir ännu mer förankrad.

Det rekommenderas att använda de grafiska arrangörerna, särskilt för utställningar, papper eller verk som kräver viss visuell representation. Förutom att hjälpa och vägleda personen som pratar om ämnet, hjälper det lyssnarna att förstå innehållet.

Det finns flera representationer av grafiska arrangörer som, beroende på deras avsikt, kan ta en annan form och väljas, beroende också på den information som önskas vara representerad.

Mestadels grafiska arrangörer används för att kontrastera eller jämföra information mellan ett koncept och ett annat. Men grafiska arrangörer är också populära som tillåter och uppmuntrar användningen av nyckelord, sammanfattningen och identifiera de viktigaste begreppen eller idéerna i ämnet som studeras.

Det bör noteras att den person som gör den grafiska arrangören måste ha en mer eller mindre omfattande kunskap om ämnet att vara representerad. Du kan inte bearbeta eller organisera kunskaper som du inte har.

De vanligaste grafiska arrangörerna är begreppskartor, jämförelsetabeller, diagram, synoptiska tabeller, idékartor, tidslinjer, Venn-diagram, flödesdiagram och spindelväv.

Det finns några andra grafiska arrangörer, men de som nämns ovan är de mest använda och de i den här artikeln kommer vi att fokusera på att förklara.

Huvudtyper grafiska arrangörer

1- Begreppskartor

Konceptkartor är en typ av grafisk arrangör som låter dig skapa en relation mellan de olika huvudkoncepten som ett ämne har.

Det börjar med den bredaste informationen och lite efterhand blir idéerna mer specifika. Denna grafiska arrangör gör det möjligt att känna till och förstå konceptförhållandena mellan samma ämne.

I konceptkartorna borde du använda kontakterna och prepositionerna, eftersom när du läser dem är det vad som ger samstämmighet till ämnet och låter läsaren förstå perfekt vad som skrivs. Det är viktigt att förstå att det läses från topp till botten eller medurs.

2- Jämförande tabeller

Detta är en av de mest använda grafiska arrangörerna och dess huvudsakliga funktion är att möjliggöra identifiering av skillnader och likheter mellan två olika teman.

Den vanligaste är förverkligandet av ett slags bord där karaktärerna och ämnena väljs ut genom vilka konceptet ska utvärderas, då beskrivs och utökas det lite mer. Den beskrivande nivån som används för varje koncept ska likna.

3- scheman

Ordningen tjänar lätt till att göra en visuell sammanfattning om ett ämne. Det är skrivet och påpekar konceptets logiska ordning och det är också lättare att förstå förhållandet mellan var och en av dem.

Huvud- och sekundäridéerna identifieras. Denna typ av grafisk arrangör läses från vänster sida.

4- Synoptiska tabeller

Synoptiska tabeller är gjorda med enbart avsikt att organisera information om något innehåll på hierarkiskt sätt. I allmänhet erhålls detta resultat genom användning av tabeller eller nycklar.

Tack vare detta kan läsaren eller observatören få en klar uppfattning om hur ämnet är organiserat, samt att vid första anblicken förstå vilka huvudelement som utgör och komponerar det argumentet.

Det gör det möjligt att erkänna det existerande förhållandet mellan olika uppfattningar.

5- Kartlägga av idéer

Detta verktyg är en av de vanligaste och användbaraste för de personer som behåller informationen bättre genom visualisering och grafisk representation av koncepten.

Till skillnad från andra grafiska arrangörer, har de angivna uppgifterna inte någon hierarkisk ordning och helt enkelt är huvudidéerna uppbyggda.

Det är vanligt att använda resurser som fotografier, färger, symboler för att associera konceptet med en bild och memorera på ett bättre sätt.

Kartorna över idéer kallas också mentala kartor och kan användas för att skapa planer, analysera problem eller exponera viss information.

6- Timelines

Den här grafiska organisatören tillåter helt enkelt visualisering och beställning av olika händelser, vilket ger större tydlighet och förståelse för tiden som gått mellan dem.

När du gör en tidslinje måste det vara tydligt vilka händelser du vill datera och datum då de inträffade. Denna representation utförs kronologiskt. Tidslinjer är användbara, framför allt i historiska frågor.

7- Venn diagram

Även om det är ett verktyg som används i matematiska ämnen, kan det göras utanför denna gren.

I diagrammen på Venn används flera cirklar (de kan vara kvadrater, rektanglar eller någon geometrisk form) och var och en representerar en kategori som mellan dem kan de (eller inte) dela egenskaper gemensamt.

Denna grafiska arrangör tjänar till att identifiera likheterna och skillnaderna mellan olika idéer.

8- organigram

Huvudanvändningen av organisationsscheman gör att företag eller företag betecknar ett hierarkiskt förhållande mellan flera personer. På så sätt har vi bättre kontroll och visualisering av varje avdelning, funktion och personal som arbetar i institutionen.

I en annan bemärkelse kan organisationsscheman också användas för att hjälpa till att planera någon aktivitet och identifiera de processer eller aktiviteter som varje deltagare i projektet kommer att utföra.

9-Spider webs

Spindelväv är en mindre känd typ av grafisk arrangör, men detta tjänar till att uttrycka förhållandet mellan viss information eller text och dess följande kategorier.

Personer som använder webben tenderar att tolka på ett bättre sätt vad är den mest relevanta eller viktiga informationen i hela ämnet, att lära sig identifiera och göra skillnader mellan varje idé.