Topp 10 egenskaper av etik

En av de mest utmärkande egenskaperna hos etiken är att det är ett grundläggande element för utvecklingen av ett harmoniskt, rättvist och välmående samhälle. Etik kan definieras ur två synvinklar.

Å ena sidan motsvarar det systemet med moraliska principer som de individer som utgör ett specifikt samhälle baserar sina handlingar på.

Å andra sidan handlar etiken om studier av moraliska standarder, syftar till att utveckla dem och skapa solida fundament för att säkerställa att dessa standarder fortsätter att stödjas av rationellt utformade element.

Vissa människor använder termen "moral" och etik "utbytbart och ger dem samma mening.

Även om detta är allmänt accepterat, sägs det också att moral har att göra med personliga principer och värderingar, medan etik anses vara en mer allmän och kollektiv uppfattning av begreppen gott och ont.

De normer som etiken baseras på präglas av att de är grundade på orsak, och deras huvudsakliga oro är att skapa medvetenhet hos individer.

Så, från sitt eget sammanhang kan människor utveckla handlingar baserade på etik och uppmuntra denna typ av handling inom alla samhällsområden, inklusive statliga institutioner och privatlivet.

1- Definiera vad som är rätt och fel

Alla principer på vilka etik bygger är avsett att generera en slags guide, genom vilket man kan fastställa vilka är de korrekta beteenden och vilka är de felaktiga.

Etik har inte för avsikt att erbjuda helt korrekta svar på specifika situationer, men det strävar efter att vara ett sammanhang som gör det möjligt för en att erkänna, med mer rationalitet, bra och dåliga handlingar, enligt det välbefinnande som det producerar i individer och samhällen.

2- Det har att göra med grannen

Etiska principer är förknippade med möjligheten att samexistera fredligt och med erkännande av det andra. Därför är de riktlinjer genom vilka andra är övervägande, och målet är att skapa en miljö av välbefinnande och rättvisa.

Denna oro för den andra går utöver ens egna intressen och fokuserar på både individer och samhälle.

Etik handlar om att identifiera de åtgärder som individer måste vidta för att skapa en harmonisk och respektfull miljö, och detta måste göra direkt med varje persons rättigheter och ansvarsområden.

Att vara ett moraliskt system som syftar till att erkänna andra är rättigheter och skyldigheter som grundläggande aspekter, eftersom de utgör en grund för vad som ska vara de rationella riktlinjerna för att skapa en rättvis miljö.

4- Det gör det möjligt att lösa konflikter

Eftersom etiken kan betraktas som ett system av moraliska principer kan det fungera som en plattform för att hitta en gemensam grund mellan människor eller samhällen i konflikt.

Etik bygger på universella värderingar, såsom tolerans, respekt, solidaritet eller fred bland annat, och det är lättare att hitta konsensus bland konfliktfaktorer utifrån dessa principer.

5- Ger inte slutsatser, men beslutsalternativ

De etiska principerna är inte absoluta. Det finns situationer där det är lättare att identifiera vilka element som leder till en bra åtgärd, men det finns många andra vars resolution är mer komplex.

Etik ger en värderingsplattform som gör det möjligt att diskutera vad som är mest lämpligt i en viss situation, men erbjuder inte en absolut sanning, eftersom det i allmänhet inte bara finns en sanning.

6- Det är inte förknippat med känslor

Det händer ofta att i kompromisser med situationer eller som har en stark inverkan på människors liv, bärs de av känslor och känslor, och denna åtgärd kommer inte nödvändigtvis att garantera en etisk lösning på situationen i fråga.

Etik blir ett system genom vilket det är möjligt att undvika handlingar baserade på irrationalitet. Vi försöker att observera alla händelser ur synvinkel och ta hänsyn till vad som är mest lämpligt för samhället.

7- Det är inte baserat på religion

Många av religionerna baserar sina förordningar på etiska aspekter, men etiken går vidare, eftersom det gäller både religiösa personer och ateister.

Det man söker är att skapa medvetenhet hos individer, så att de kan fatta beslut som bygger på att skapa välbefinnande och andra människor.

8- Det skiljer sig från lagen

Lagen hänvisar till en uppsättning bestämmelser som fastställts i enlighet med en nations intressen, och det innebär en straff för dem som inte följer.

I stället grundas etik på moraliska principer som förväntas leda individers och samhällenas handlingar.

Lagen förväntas vara baserad på etiska föreskrifter, men etiken är inte definierad enligt lagen. I vissa fall har lagen blivit separerad från etik och svarat på enskilda intressen till nackdel för andras välbefinnande.

9 - Det är inte definierat av samhället

Etik definieras inte heller av samhällen. Det förväntas att etiska principer accepteras av samhällen. i själva verket är de flesta (såsom ärlighet, tillit, respekt, bland andra).

Men det har funnits samhällen vars sociala accepterade handlingar flyttar sig bort från det allmänt etiska.

Vid en viss tid accepterades vissa handlingar som slaveri, tortyr, våld och förtryck, bland annat; och betraktades av samhället som etiska beteenden.

10 - Det är under konstant granskning

Etik, istället för att vara ett statiskt begrepp, måste ständigt revideras, eftersom samma samhällen är dynamiska och moraliska normer kan omvandlas eller behöver bekräftas.

Det är viktigt att etiken bibehåller fasta och stabila stiftelser så att den effektivt kan fullgöra sin uppgift att garantera största möjliga nytta för människor.

Kanske är du intresserad av etisk relativism: egenskaper, typer och kritik.