Hur är Vetenskapsfilosofin annorlunda?

Det finns tydliga skillnader mellan filosofi och vetenskap . Den första använder mer spekulativ än observationsmedel för att uppnå en allmän förståelse av värderingar och verklighet. Den senare avser den kunskap som erhållits och testas genom den vetenskapliga metoden.

Dessa två grenar av kunskap upprätthåller ett förhållande av ömsesidigt beroende. Från vetenskaplig kunskap kan filosofi göra bredare generaliseringar.

För sin del får vetenskapen ett bättre perspektiv på de metodiska begränsningarna av dess universella principer.

Filosofisk tanke var könet av många av de allmänna tankarna om vilken modern vetenskap som hålls.

Skillnader mellan filosofi och vetenskap om deras ursprung

Ordet filosofi kommer från den grekiska filo och sophia termer som betyder kärlek och visdom, respektive.

Denna kärlek för visdom föddes i det antika Grekland med tänkaren Thales of Miletus och utvidgades till västvärlden med arbetet med andra stora filosofer.

Med filosofin började förfrågningar om kosmos och människans funktion ha mindre teologiska och mer logiska förklaringar.

Denna nya rationale öppnade dörrarna för kritiska synvinklar, observation och experiment.

Ordet vetenskap kommer från den latinska scientien som betyder kunskap. Vetenskapen har sitt ursprung i filosofin, men avviker från det mot sjuttonhundratalet med den så kallade vetenskapliga revolutionen.

Vid denna tidpunkt fanns en serie förändringar i trosförhållanden och trodde att det ledde till modern vetenskap.

Skillnader i deras syften

Vetenskapen syftar till att förstå fenomenens natur och orsaken till deras beteende. Hans avsikt är att styra verkligheten och manipulera den.

Å andra sidan vill filosofin förstå vad verkligheten är, vilken kunskap är, vad som är moraliskt korrekt och vad som är bra resonemang.

Skillnader i deras metoder

Vetenskap använder den vetenskapliga metoden. Denna metod bygger på observation och experimentell testning av hypoteser för förvärv av kunskap. Att erhålla och analysera empiriska bevis stöder rationaliseringsprocessen.

Å andra sidan använder filosofin spekulation och analys.

Den första hänvisar till användningen av fantasi och logik för att erbjuda nya möjligheter, särskilt de saker som ännu inte har förstått av vetenskapen.

Den andra innefattar inspektion och definition av begrepp för en tydligare förståelse.

Vetenskap gör verkligheten ett föremål. Det krävs att forskaren förblir utanför det undersökta objektet.

Tvärtom måste filosofin vara subjektiv, i den meningen att filosofen måste betraktas som en del av den verklighet han undersöker.

Skillnader i deras tillvägagångssätt

Vetenskapen har ett atomistiskt eller analytiskt tillvägagångssätt i sitt förhållningssätt till studieobjektet. Det innebär att det delar upp det i delar för att analysera det.

Å andra sidan är filosofins fokus integrationist i den mån det studerar fenomenet som helhet.