Sociokulturella värden: Egenskaper och 19 Exempel

Sociokulturella värden är uppsättningen normer, principer och övertygelser som styr människans beteende i samhället.

De lär sig passivt från en tidig ålder, eftersom de införlivas inom familjekärnan, det är den första kontakten som varje person har med samhället. Senare fortsätter de att lära sig genom livet i den utsträckning som människan interagerar i samhället.

På det sättet tillåter sociokulturella värden människan att förhålla sig tillräckligt med människor i samma sociokulturella grupp, det vill säga att dela samma övertygelser, idealer och principer.

Sociokulturella värderingar påverkar uppnåendet av mål och tillgodose behoven, eftersom de ger mening åt social interaktion eftersom de tillåter oss att identifiera vad vi föredrar eller inte av människor enligt de jämställda värdena under barndomen.

Till exempel, under ungdomar har du möjlighet att interagera med olika grupper, med olika övertygelser, och det finns möjlighet att välja vilken grupp du vill tillhöra.

10 exempel på sociokulturella värderingar

1- Respekt för traditioner

Detta värde hänför sig till respekten som inkuberas av traditionerna i det samhälle där man bor. Exempel på traditioner är danser, gastronomi och festligheter.

2- Patriotism

Detta är ett värde som hänvisar till respekt och uppskattning av både nationella symboler (såsom flaggan, vapenskölden och nationalsången) samt hjältarna i varje nation. Detta värde delas av personer från samma land.

3- Kärlek för familjen

Detta värde representerar den uppskattning och tillgivenhet som finns mellan familjemedlemmarna. Det är en ointresserad kärlek.

4- Religion

Under socialiseringsprocessen inleder familjen barnet den religion där den måste växa. Detta kan vara kristen (katolsk, evangelisk, Jehovas vittnen), judisk, muslimsk, islamistisk, bland andra.

Det lär sig också att respektera de lagar som den valda religionen har. Under åren bestämmer individen huruvida man ska fortsätta med riktlinjerna för den religionen eller ta en annan.

5- Fred

Detta värde representerar det harmoni som önskas av alla sociokulturella grupper, eftersom det syftar till att skapa goda relationer mellan människor och nå ett tillstånd av lugn utan konflikt.

Fred uppnås genom att respektera, tolerera och acceptera andras idéer, tankar och handlingar.

6- jämlikhet

Det hänvisar till det faktum att alla individer måste behandlas lika. Det vill säga att det inte borde finnas någon uteslutning mot någon person, antingen genom kön, sexuell läggning, fysiskt tillstånd, ekonomiskt, socialt, bland annat.

7- Sanningen

Det är ett nödvändigt värde i alla samhällen att leva i perfekt harmoni. Det består av att producera interaktioner baserade på uppriktighet.

Det betyder att våra ord måste motsvara våra handlingar och vårt beteende. Sannan innebär att man överensstämmer med vad som anges och vad som äger rum.

8- Friheten

Det hänvisar till varje persons förmåga att agera enligt deras vilja, så länge det överensstämmer med de etablerade lagarna, för att inte skada någon eller något med sina handlingar.

9 - Den filiar kärleken

Detta värde är relaterat till den kärlek som föräldrar har till sina barn. Det återspeglas genom omsorg och respekt som de bekänner mot sina efterkommande under hela livet.

10- Skönhet

Detta värde beror på kanonerna i varje kultur; Konceptet varierar därför från land till land.

Vad européer anser vara vackra är inte detsamma som vad afrikaner anser vara vackra.

11- Respekt för det som är främmande

Detta är ett grundläggande värde för utvecklingen av sociala relationer, eftersom man måste veta att det inte är rätt att passa en annan persons varor eller idéer.

12- Ansvaret

Detta värde avser ditt engagemang med något eller någon. Det är att det är människors möjlighet att fatta beslut och ta på sig de konsekvenser som dessa genererar.

13-Tolerans

Det är förmågan att acceptera människans handlingar eller ideal även när de inte håller med det.

14-empati

Detta värde handlar om människans förmåga att förstå vad en annan person går igenom.

Det möjliggör stöd och hjälp som behövs för att acceptera eller övervinna en situation.

15- Respekt mot äldre

Detta värde är rotat i de flesta kulturer. Det hänvisar till att ge värdet som äldre människor förtjänar.

Ett grundläggande exempel som visar att detta är uppfyllt är när positionen ges till en gammal man i en buss, på tunnelbanan eller i ett väntrum på ett sjukhus.

16 - Rättvisa

Det hänvisar till övervakningen av uppsättningen normer, gör en person handling med respekt för sanningen och ger varje som motsvarar honom.

17- Tacksamhet

Det hänvisar till kvaliteten på att vara tacksam för de favoriter som mottagits av andra individer.

18 - Den generositet

Det är den kvalitet som människor måste ge utan att förvänta sig någonting i gengäld.

19-punktlighet

Det hänvisar till den ansträngning som varje person gör för att komma fram till tid för en tid eller att leverera ett jobb under den fastställda tiden.