Vad är förhållandet mellan befolkningstillväxt och BNP i en region?

Många studier tyder på att förhållandet mellan befolkningstillväxt och BNP i en region är osäker.

BNP eller bruttonationalprodukten är en viktig indikator på ett lands ekonomiska resultat. Denna åtgärd utgör det slutliga värdet av de varor och tjänster som produceras inom landets geografiska gränser under en given tidsperiod.

Å andra sidan avser termen befolkningstillväxt befolkningsändringen i en viss region.

Förhållandet mellan befolkningstillväxt och BNP i Europa

En rapport från Demografiska institutet i Wien säger att studier utifrån data från flera länder har haft en obetydlig effekt av befolkningstillväxten på regressionerna av empirisk tillväxt.

Men andra demografiska variabler spelade roll. Fertilitet, befolkningstillväxt och dödlighet visade en negativ inverkan.

Däremot var befolkningens storlek och densitet positivt relaterad till BNP-tillväxten.

Om nu tillväxten av den totala befolkningen är den enda demografiska variabeln, kan det observeras att befolkningstillväxten inte har någon inverkan på den ekonomiska tillväxten.

Å andra sidan visade sig åldersstrukturen vara en betydande variabel. Den empiriska regressionen av tillväxt tyder på den viktiga korrelationen mellan demografiska förändringar och ekonomisk tillväxt när man överväger dessa data.

Förhållandet mellan befolkningstillväxt och BNP i Förenta staterna

Martin Prosperity Institute vid University of Toronto sammanställde uppgifter om befolkningen och BNP-tillväxten i alla storstadsområden i Förenta staterna, mellan 2001 och 2011.

Detta institut belyser den populära tron ​​att det finns ett direkt samband mellan befolkningstillväxt och framgångsrik utveckling.

Såsom befolkningen växer, kommer också ekonomin och skatten att växa. Dessutom menas att ökningen av BNP uppmuntrar ankomsten av andra bosättare.

Studien visade emellertid att det inte finns någon direkt korrelation mellan befolkningstillväxt och BNP i amerikanska metropoler.

Andra framgångsfaktorer är inblandade, såsom platsens kvalitet, talang, teknik och tolerans.

Förhållandet mellan befolkningstillväxt och BNP i utvecklingsländer

En studie av University of Eastern Illinois analyserade empiriskt effekterna av olika dimensioner av den demografiska övergången på BNP-tillväxt per capita. För detta ändamål användes data från ett urval av 43 utvecklingsekonomier.

Bland dess resultat är det värt att notera att effekten av befolkningstillväxten på BNP-tillväxt per capita är linjär och i alla fall negativ.

Som en andra slutsats finns det ingen signifikant statistisk inverkan på den ekonomiska tillväxten när beroendet av ungdomar och äldre vuxna ingår i modellen.

Effekten av beroendeförhållandet hos äldre på BNP-tillväxt per capita är alltid negativ och starkare när villkoren för interaktion ingår i modellen.

Å andra sidan fann studien att nivån på urbanisering och stadsutveckling inte har någon statistiskt signifikant inverkan på BNP-tillväxt per capita.