Empatisk ledarskap: Egenskaper, principer och modell

Empatiskt ledarskap är en typ av ledarskap som gör det möjligt för ledaren att ta plats för anhängarna. Som namnet antyder är det en typ av ledarskap som använder empati med andra som huvudverktyget.

Empatiskt ledarskap utförs genom kunskap om individer, förhandlingskunskaper och intervention och integrationsteknik.

Genom att utföra denna typ av aktiviteter kan man skapa arbetsgrupper med högt mervärde i sina handlingar. På det här sättet ger idag en viss konkurrensfördel och klarar av att öka lagens prestanda.

Faktum är att empatisk ledarskap utgör ett nytt ledarskapsalternativ som syftar till att svara på de särskilda behoven hos de medlemmar som utgör lagen.

För närvarande är empati en av de mest värderade elementen i en stor mångfald av grupper. Anledning till att fler och fler organisationer väljer att använda denna typ av verktyg.

Syftet med denna artikel är att på ett tydligt och underhållande sätt förklara principerna om empatiskt ledarskap. Samt postulera dess grundläggande egenskaper och de processer som måste utvecklas för att utföra det.

Utseende av empatisk ledarskap

Empatiskt ledarskap framträder som svar på de grundläggande behov som organisationer och arbetsgrupper i allt högre grad presenterar.

Under de senaste åren har flera sociala rörelser i olika regioner på planeten visat en hög avvisning mot auktoritära och absolutistiska positioner.

I detta avseende kräver ledarskap av grupper av människor idag verktyg och handlingar som skiljer sig från de som användes årtionden sedan.

Specifikt är behovet av att ge personliga och individuella värden till var och en av de ämnen som utgör grupperna välkända.

Att genomföra sådana åtgärder är en grundläggande aspekt för att öka gruppmotivation och ett accepterat ledarskap, som stöds och värderas av alla medlemmar.

I den meningen har flera undersökningar visat att empati är det mest effektiva verktyget för att svara på sådana behov.

Att känna intresse, behov, oro och krav hos människor ger dem direkta fördelar. På samma sätt ökar det sitt välbefinnande och ökar gruppens sammanhållning.

På detta sätt dras slutsatsen att empatiskt ledarskap kan vara ett av de viktigaste verktygen för att förbättra organisationernas funktion och öka produktiviteten.

Egenskaper för empatiskt ledarskap

Empatiskt ledarskap omfattar en rad egenskaper som definierar hur ett lag hanteras. Dessa egenskaper bygger på de åtgärder och attityder som ledaren måste utveckla.

På detta sätt definierar empatiskt ledarskap inte bara en typ av ledarskap som inkorporerar empati i sin verksamhet. Faktum är att det går mycket längre och består för närvarande av en väldefinierad och avgränsad process.

I den meningen presenterar det empatiska ledarskapet sex huvudegenskaper som Guillermo Velazquez Valadez, forskare vid Universidad La Salle år 2005 föreslog. Dessa ska leda ledarens prestation och ange vilken typ av relation som upprättats med resten av gruppen.

1- entusiasm

De åtgärder som vidtas i det empatiska ledarskapet måste ge en hög känsla av entusiasm. Det vill säga, ledaren antar en fullt aktiv roll i organisationens ledning.

Ledarskap måste styras av dynamik och utförs med energi och passion. Dessa element måste inte bara utvecklas av ledaren, men det har också ansvaret att överföra dem och utöka dem till var och en av individerna.

2- Värme

Värmen hänför sig till kärlek och förståelse som ledaren utför på gruppens andra ämnen.

Det empatiska ledarskapet måste vara varmt, så det måste genomföra en rad handlingar som visar och uttrycker kärlek på ett direkt sätt.

Denna andra egenskap kräver en viss förmåga hos ledaren att relatera på ett affektivt sätt. Och det går långt bortom konkreta åtgärder som visar känslighet för följeslagarna.

Faktum är att värmen som kännetecknar empatiskt ledarskap definierar det förhållande som ledaren etablerar med gruppens medlemmar.

Detta bör inte vara rent tekniskt eller professionellt men ledaren ska visa oro för varje medlemmens (professionella och personliga) behov.

3- Serenity

Värmen av empatiskt ledarskap kan leda till en alltför emotionell eller sentimental ledning. Detta faktum måste övervinnas genom ledarskapets lugn.

Värmen bör inte begränsa rationaliteten i de aktiviteter som ledaren gör, men tvärtom.

Empatisk ledarskap kräver en bred studie och utvärdering av alla möjliga lösningar och aktiviteter som ska genomföras. För att utföra sådana uppgifter beaktas både professionella och personliga aspekter som beaktar situationen.

4- Rättvis styvhet

De tre tidigare punkterna kan ifrågasätta ledarens roll före gruppen. Att upprätta nära relationer med medlemmarna kan tolkas som en viss förlust av makt och / eller myndighet.

Denna faktor måste hanteras noggrant av ledaren. Trots att det är varmt och empatisk måste empatiskt ledarskap också ha en viss grad av styvhet.

Ledaren utvärderar och tar hänsyn till alla medlemmars behov men det måste vara han som fattar besluten. På så sätt måste detekteringen av aktiviteter som är nödvändiga för att genomföras utifrån en subjektiv och rättvis synvinkel.

Ledaren måste anta en position att inte engagera sig med någon och sätta institutionella intressen inför personliga intressen. Ändå, när det är möjligt och är rättvist att göra det, kommer det att försöka svara på alla typer av intresse som kan uppstå i organisationen.

5- empati

Självklart är empati en av de viktigaste egenskaperna hos empatiskt ledarskap.

Empati är den kognitiva förmågan att uppfatta vad den andra kan känna. Det vill säga består det av att utveckla en serie känslor som gör det möjligt för personen att sätta sig i stället för den andra.

Den empatiska ledaren måste anta denna praxis rutinmässigt i sin verksamhet. De konkreta åtgärderna i samband med empati borde hjälpa till att upptäcka gruppmedlemmarnas önskemål, behov och krav.

På samma sätt måste den information som samlas in genom den empatiska processen användas för att hantera gruppen och bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras. Det vill säga ledaren måste empati och vara konsekvent med den åtgärden.

6- Ödmjukhet

Arrogans och arrogans är element som inte kan förekomma i ett empatiskt ledarskap. Faktum är att när en grupps ledare antar denna typ av attityd är han inte längre en empatisk ledare.

Trots skillnaderna i roller behandlar den empatiska ledaren alla medlemmar i gruppen på samma sätt. På samma sätt skiljer han inte mellan hans personliga och yrkesmässiga egenskaper och hos andra.

Differentieringen av roll, det vill säga ledare vs icke-ledare, återspeglas bara i beslutsfattandet och förvaltningen av verksamheten, men det handlar inte om medlemmens kvaliteter och personliga klassificering.

Den empatiska ledaren tror inte sig bättre, han visar bara sin större beslutsfattande på grund av positionen och de uppgifter som rör hans figur.

Principer om empatiskt ledarskap

Ovanstående egenskaper definierar hur denna typ av ledarskap utförs. Men med tanke på de sex elementen ovan är inte tillräckligt för konformationen av ett optimalt empatiskt ledarskap.

Om den empatiska ledaren baserar sin grupphantering uteslutande på uppfyllandet av de 6 nämnda egenskaperna, är han utsatt för det faktum att hans ledarskap verkligen är tomt för innehållet.

Med andra ord kan man uppfylla egenskaperna hos empatiskt ledarskap som att anta en särskild roll eller karaktär om den inte åtföljs av något annat.

I den meningen har 8 principer om empatiskt ledarskap varit postulerade. Dessa bör internaliseras och delas av ledaren, och bör styra sitt beteende. Den empatiska ledaren måste känna och dela dessa grundläggande element som styr hur människor fungerar.

Om ledaren, oavsett personliga övertygelser, personlighetsdrag eller tolkning om hur människorna fungerar, inte delar dessa 8 element, kommer det vara svårt att utveckla ett empatiskt ledarskap.

Denna faktor visar att inte alla har de nödvändiga egenskaperna för att vara en empatisk ledare. På samma sätt är uppnåendet av ett optimalt empatiskt ledarskap komplicerat och kräver kompetens och träning.

För att utveckla en empatisk ledarskapsprocess måste ledaren dela följande principer både i hans personliga prestanda och i sin professionella prestation:

1- humanism

Den empatiska ledaren måste vara per definition mänsklig. Det innebär att han måste kunna förstå medlemmarnas personliga aspekter och få dem att integrera med sig själva.

2 Kunskap

Självklart måste den empatiska ledaren vara en specialist inom det verksamhetsområde där den utvecklas. Ledarskap måste motiveras med en bred kapacitet och kunskap om de aktiviteter som ska utvecklas.

3 Rättvisa

Den empatiska ledaren måste ha en hög förmåga att finna balansen mellan givande och straffande. Den måste styra sina förvaltningsåtgärder genom objektiva analys- och beslutsprocedurer och lägga in motiveringen i sin verksamhet.

4- Motivation

Den empatiska ledaren måste kunna överföra energi till arbetsgruppen. Ingen kan presentera större motivation och övertygelse i de uppgifter som ska utföras än han.

Han måste anta styrningspositionen och se till att alla individer följer honom genom den tro och motivation som ledaren presenterar om de aktiviteter som ska genomföras.

5- Beslutsfattande

Den empatiska ledaren måste utveckla en tillförlitlig metod och strategi som gör det möjligt för honom att bestämma de bästa alternativen. Han måste styra sin prestation genom kongruenta processer och överföra inte instabilitet eller variation i sitt ledarskap.

6- Service

Så att medlemmarna i gruppen står till ledningens ledning måste detta också vara för de andra. Den empatiska ledaren arbetar tillsammans med de andra och visar solidaritet med kamraterna.

7- Rådgivning

Den empatiska ledaren kommandon eller styr inte bara. Han ger också råd och stödjer var och en av sina kollegor. Respekterar gruppens medlemmars autonomi och initiativkapacitet och ger dem rättvist stöd när de behöver det.

8- värden

Slutligen bör den empatiska ledaren uppmuntra observationen av institutionella och individuella värden. Du måste göra det på ett praktiskt sätt och ge ett exempel till andra om de värden som måste utvecklas inom gruppen.

Empatisk ledarskapsmodell

Modellen av empatisk ledarskap innebär att ett planeringssystem utarbetas som möjliggör att samordna och integrera alla andra administrativa och mänskliga system.

Huvudsyftet med empatisk hantering är kreativitet. På det sättet är det möjligt att uppnå mervärde i de utförda aktiviteterna.

På samma sätt för att ledarskapsmodellen ska vara fruktbar måste den införas i en institutionell ram som vederbörligen definieras av organisationens högsta ledning.

Ledarskapsprocessen måste inom sina strategier integrera mycket specifika mål för var och en av verksamhetsområdena. Och dess verksamhet måste vara nära besläktad med mänskliga och ekologiska principer.

Huvudområdena för den empatiska ledarskapsmodellen är: energi, projektion, kvalitet, kreativitet, innovation och forskning. De måste arbeta genom planeringssystemet och måste kunna förse varandra med feedback hela tiden.

Empatiskt ledarskap i organisationer

Empatiskt ledarskap utgör grunden för vilken någon organisation måste avgå. Specifikt stöder denna typ av grupphantering de två grundläggande strukturella pelarna: individen och organisationen.

På detta sätt bildar det empatiska ledarskapet en bro av mänskliga resurser som uppnår att båda pelarna är helt förenade och delar mål.

Processerna för kommunikation, integration, motivation, utbildning, konflikthantering och beslutsfattande karaktäriserar broen som utgör det empatiska ledarskapet.

Organisatorisk empati är det ultimata målet som uppnås genom denna typ av ledarskap. Det vill säga en organisations förmåga att möta deras arbetsgruppers behov för att utveckla sin verksamhet.

Att uppnå sådana mål resulterar i en optimalt fungerande grupp, en ökad produktivitet och omfattningen av excellens i de utvecklade tjänsterna och processerna.