Finlands utbildningssystem: 14 Egenskaper för framgången

Finlands utbildningssystem har som sin huvudmål att erbjuda alla medborgare lika möjligheter att få en kvalitativ utbildning. Tonvikten på utbildning handlar om att lära sig snarare än på prov eller tentor.

Det finns inga nationella test för grundutbildningsstuderande. Den enda nationella tentamen sker vid slutet av gymnasiet. Normalt är antagning till högre utbildning baserad på resultaten av detta prov och ingångstest.

Utbildning i Finland är en av de mest framgångsrika i världen, det har inte studieavgifter och dess måltider är helt subventionerade. Den finländska strategin för att uppnå jämlikhet och kompetens inom utbildningen har grundats på uppbyggandet av ett omfattande skolsystem finansierat med offentliga medel.

En del av strategin har varit att sprida skolnätverket så att eleverna har en skola nära sina hem. Om detta inte är möjligt tillhandahålls gratis transport. Inklusive specialundervisning i klassrummet och instruktionsinsatser för att minimera underprestanda är också typiska för nordiska utbildningssystem.

En annan av dess mest framstående särdrag är att eleverna inte är tvungna att göra läxor efter skoltid, så att de kan spendera tid att umgås och fritidsaktiviteter.

Vid första anblicken kan vi, om vi ser sin struktur, likna det i något land, men det som skiljer det från andra är sättet att ta upp studenten och lärare.

Vilka utbildningsfaser utgör det finska utbildningssystemet?

Liksom de flesta utbildningssystem är finska sammansatt av utbildningsdepartementet (2008) för förskoleutbildning, grundutbildning (grund- och sekundärnivå), gymnasieutbildning (som inkluderar teknisk utbildning) och den tertiära (bildad av universitet och polyteknik).

Obligatorisk utbildning

Barn är inskrivna i grundskolan vid en ålder av sju, som varar nio år, grundskolen omfattar sex och gymnasieskolan tre.

Under denna period av grundutbildning kommer barnen att träna i olika ämnen som förbereder dem för vidareutbildning.

Till skillnad från andra länder är förskoleutbildning inte obligatorisk men det är tänkt som en rätt att erbjuda en position i barnkammaren (International Institute for Educational Approaches, 2007).

Gymnasieutbildning

När de har slutat grundutbildning fortsätter de med sin utbildning i gymnasiet.

Detta anses vara icke-obligatoriskt och är uppdelat i två: den allmänna med tre års tid (bestående av en tentamen) och en yrkesutbildning med en löptid på tre år som ger tillgång till yrkesverksamhet (OECD, 2003 i International Institute of Educational Approaches, 2007).

Tertiär utbildning

Tertiärutbildning erbjuds vid universitet och högskolor. Om du vill få tillgång till högskoleutbildning måste du göra en tentamen i gymnasieskolan eller i grundläggande studier av yrkesutbildning.

Även om passet för denna typ av examen godkänns för att komma in i högskolan, kan varje institut använda de prov som de behöver för att välja studenterna. Slutligen notera att du kan erhålla examen både grundutbildning och examen. (OECD, 2003 i International Institute of Educational Approaches, 2007).

Vilka språk talas?

I Finland finns det två officiella språk: finska och svenska. Därför kommer de som tjänstemän att träna och använda båda på alla nivåer i utbildningssystemet.

Nedan presenterar vi som ett diagram det finska utbildningssystemets struktur:

Källa: Utbildningsdepartementet, 2008

14 nycklar för att ha ett utbildningssystem av framgång enligt Finland

Vid första anblicken kan det tyckas att det är ett utbildningssystem som de andra. Vad är då en av de mest effektiva och effektiva enligt PISA-rapporten?, (OECD, 2006 i Enkvist, 2010). Sedan lämnar vi några av de egenskaper som gör att detta utbildningssystem är tänkt som ett av de bästa i världen (Robert, 2007).

Studentkår

Därefter presenterar vi de finländska utbildnings framgångsrika karaktärerna för studenterna:

1- Betydelsen av studenten mot förvärv av kunskap.

Finlands utbildningssystem kännetecknas av att en student som är lycklig i klassrummet och bekväm eftersom han är fri att lära sig i sin egen takt lär sig den kunskap som är nödvändig för dem.

2- En mysig miljö

Finlands utbildningssystem förstår att eleverna måste känna sig hemma när de är i skolan. Det vill säga, hans prioritet är att erbjuda kontinuitet mellan båda, och för detta är hans faciliteter konditionerade för att gynna denna känsla.

Arbetsytorna är bekväma, korridorerna är dekorerade med barns verk och även de här färgerna är varma. Eftersom skolorna oftast inte är stora, känner både handledaren och regissören sina elever.

Förhållandet mellan lärare och elever är en av bekantskap och respekt. Lärarna är motiverade och försöker hjälpa sina elever att lära sig. De kan också sätta på sanktioner som sträcker sig från en halvtimme avkoppling för barnet som har haft ett dåligt beteende till uppsägningen av tre månader.

3- Innehåll anpassat till lärandens rytm

Som i många utbildningssystem, innan man går in i obligatoriska fasen är det redan tänkt att väcka sig i barns färdigheter som nyfikenhet. Bara på morgonen och på ett attraktivt sätt.

Om ett barn inte följer med resten av klasskamraterna får han eller hon möjlighet att lära sig tidigt (6 år) och även med föräldrarnas tillåtelse kan de lämna den tills de är 8 år i den icke-obligatoriska utbildningen tills de är redo att lära sig läsa.

Inget barn kan upprepa kursen, eftersom det är förbjudet enligt lag även om det kan hända på ett exceptionellt sätt. För att undvika detta skapas grupper av barn med denna svårighet och hjälpstudenter skickas även till klassen.

Schemat är utformat för att respektera de biologiska rytmerna. När grundskolan är klar, vid 16 års ålder, är sessionerna 45 minuter och blandas med viloperioder på 15 minuter där eleverna kan göra vad de vill ha.

4- Tidig upptäckt av särskilda utbildningsbehov

Det finländska utbildningssystemet kännetecknas av att man har ett system som kan upptäcka störningar eller svårigheter att lära sig. Även som barn i icke-obligatorisk utbildning genomgår elever olika test för att upptäcka problem i deras lärande om det finns en.

I händelse av att det är bekräftande, passerar dessa barn till grundskolan i specialiserade klasser med ett förhållande mellan fem studenter och specialiserade lärare i samma center som de andra barnen.

I det fall att det finns mindre problem är barnets totala upptagning av alla nödvändiga medel för detta ändamål. De specialiserade lärarna finns i alla centra.

5- Ett adekvat förhållande till lärande

I grundskolan (primär och sekundär) är antalet studenter per klass inte överstiger 25, men regeln är att det inte borde vara mer än 20. Till skillnad från andra länder finns det utbildningsassistenter som hjälper huvudläraren med både material som med eleverna som presenterar speciella utbildningsbehov.

I gymnasiet finns rådgivare för 200 studenter. På så sätt kan du tjäna dem effektivt och effektivt. Alla närvarande i samma centrum och måste besöks två gånger per år för varje elev.

6- Motiverade studenter

Eleverna brukar arbeta som lag eller ensam. Medan lärarna, som en annan resurs, är avsedda att motivera dem att delta och vara aktiva i de aktiviteter de gör.

Centren står ut för att ha hyllor fulla av böcker, samt projektorer, datorer, tv-apparater ... Studenterna uppmanas ständigt att använda allt inom räckhåll för att bygga upp kunskaper.

7- Valfrihet

I Finland kan eleverna välja gradvis och i förhållande till deras mognad. I grundutbildningen till exempel, det språk du vill lära dig eller de valfria eller valfria ämnena.

De kan välja sin träning och därigenom utveckla sin självständighet och en ansvarsansvar för sina studier. Denna breda autonomi, som gynnar gymnasieelever, förbereder dem för vidareutbildning.

8- Evalueringssystem som motiverar

Studenter utvärderas inte med hjälp av siffror eller anteckningar. Vid 9 år är det sant att de går igenom en utvärdering, men det har de ovan beskrivna egenskaperna. Därefter finns ingen utvärdering till 11 års ålder.

Så, genom att inte ha några utvärderingar som sådana kan varje elev lära sig i egen takt utan spänning. Finland har valt den nyfikenhet som kännetecknar barn så att utvärdering skulle vara ett misstag.

Anteckningarna som sådana visas i 13 års ålder och bibehålls efter användning av betyg från 4 till 10. På vissa nivåer finns det tentor var sjätte vecka. Utvärderingen styrs därför genom att bedöma vad studenten vet, genom vilken stimulerar och motiverar studenten.

Lärare

När vi har sett hur Finland står inför utbildningen av eleverna ser vi nycklarna till framgången för sina lärare:

9 - Yrkesvärderad socialtjänst

Trots det faktum att arbete i utbildning är lika ersatt som i andra europeiska länder, är lärarutbildningen högt värderade av samhället.

Denna respekt uppstår med tanke på den vikt som landet ger till sin utbildning och känslan av att lärare är experter. Lärare känner att de är till tjänst för barndomen, så det finns en första motivation.

10-Rigorous selection

Den betraktar både disciplinära och teoretiska kompetenser, men också konceptet de har av utbildning, som de har lärt sig om deras hantverk såväl som den kunskap de har om sin barndom.

Klassrumslärarna, förutom att ha erfarenhet som assistenter i tre år, måste ha "matriculation examination". När de har det, kan de presentera sig vid den fakultet för utbildning de väljer. Senare kommer de att klara olika tester och intervjuer.

Lärare specialiserade på ett ämne måste ha en magisterexamen i en disciplin och studiepedagogik i ett eller två år. För att komma in i universitetet måste de klara samma tester som de tidigare.

När de redan har examen måste de söka jobb och för detta ansvarar kommunerna för rekryteringen tillsammans med centren. Både styrelseledamöterna och de kommittéer som deltar kan påverka beslutet baserat på deras projekt och behov.

11- Kvalitetsmaterial för undervisning

Lärarna har till sitt förfogande en rad färdiga material i sina klassrum. I motsats till andra länder är klasserna bekväma och stora utrustade med multimedia material.

12- Frihet att undervisa

De finska lärarna har en autentisk pedagogisk frihet, såväl som självständighet att undervisa. Därför är de motiverade i sin dagliga dag.

13- Förbindelser med universitet

Lärarpersonalen är associerad med universitetet, för att de deltar i utbildningen av de elever som utbildar sig som professorer och till och med intervjuar vid universitetet om det är nödvändigt.

14- Kontinuerlig återvinning

Lärarna utbildas regelbundet för att ge högskoleutbildning till skolan. Denna utbildning kan ske med egen vilja eller föreslagna av centrets ledare genom dialog.

Dessutom utförs staten utbildningsprogram på områden som är nödvändiga eller av stor betydelse.

Professionella kan också begära finansiering för att förbättra sin utbildning. Som sagt ovan är pedagoger förstådda som en viktig del av utbildningen, varför särskild vikt läggs vid deras utbildning (ministeriet för utbildning och kultur, 2013).

slutsats

Som vi kan se, uppmärksammar det finska utbildningssystemet de små detaljerna, det är kanske en förklaring till de goda resultaten under PISA-rapporterna.

Eller kanske är det faktum att huvudmålet är att fokusera på studenten och deras förmågor, vilket ger honom möjlighet att lära sig i sin egen takt och utan stress eller spänning, eftersom han inte utvärderas av siffror i hans början i utbildningssystemet.

Det vill säga att deras elever bor utan rädsla för att vara fel och motiverad att lära sig.

Dessutom betraktas skolor som en förlängning av familjehemmet, vilket gynnar deras lärande. När det gäller lärare kan vi se att i motsats till andra länder har en stor social effekt, är de högt värderade av samhället och respekteras av det.

Deras utbildning är väldigt viktig och med tanke på att de är experter i undervisning, när de har passerat lämpliga kontroller kan de träna fritt utan tillsyn och därigenom främja autonomi och personlig förbättring.